Kalendarz


« Wrzesień 2018 »
Pn Wt Śr Czw Pt So Nd
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Najczęściej zadawane…

Poradnik – Najcześciej zadawane pytanie wraz z odpowiedziami.


Za co ponosi odpowiedzialność zakład ubezpieczeń z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC?


Zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia OC, jeżeli posiadacz (kierowca) pojazdu mechanicznego są zobowiązani – na podstawie prawa – do odszkodowania za wyrządzoną (w związku z ruchem tego pojazdu) szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bąd? też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia osób trzecich.

Jak ustalana jest odpowiedzialność w przypadku wypadku (kolizji) związanej z holowaniem pojazdu lub ciągnięciem przyczepy?


Posiadacz pojazdu ciągnącego przyczepę odpowiada za szkody wyrządzone przez przyczepę (naczepę), jeżeli:

 • przyczepa (naczepa) złączona jest z pojazdem silnikowym,
 • przyczepa (naczepa) odłączyła się od pojazdu silnikowego ciągnącego i jeszcze się toczyła.

Powyższą zasadę stosuje się również w razie złączenia pojazdów mechanicznych w celu holowania. Ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej posiadacza przyczepy lub naczepy objęta jest tylko szkoda spowodowana przyczepą lub naczepą, która:

 • nie jest złączona z pojazdem silnikowych bąd? odłączyła się od pojazdu silnikowego ciągnącego i przestała się już toczyć.Co dzieje się w przypadku, gdy sprawca wypadku nie był ubezpieczony?


Należy rozróżnić dwa odrębne przpypadki:

 • sprawca jest znany, lecz nie zawarł obowiązkowego ubezpieczenia OC,
 • sprawca jest nie znany.

Gdy sprawca szkody jest znany i nie zawarł on ubezpieczenia OC, to poszkodowany otrzymuje odszkodowanie za szkody na mieniu i osobie od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG).

W przypadku gdy sprawca nie jest znany wtedy odszkodowanie również wypłaca UFG lecz tylko za szkody na osobie (nie są wypłacane odszkodowania za szkody na mieniu).

Jak postępować w przypadku zaginięcia polisy lub potwierdzenia opłaty składki za ubezpieczenie OC?


Należy zgłosić się do ubezpieczyciela, na rzecz którego zawarto ubezpieczenia OC i poprosić o wystawienie duplikatu. W przeważającej większości przypadków jest to operacja bezpłatna, czasami niektórzy ubezpieczyciele stosują jednak opłatę manipulacyjną za wystawienie duplikatu (jest to kwota rzędu kilku-kilkunastu złotych w zależności od tego czy otrzymujemy nową plisę czy też potwierdzoną kserokopię dotychczasowej).

Na jakich warunkach jest zawierana umowa ubezpieczenia OC?


Ogólne warunki tego ubezpieczenia określa Minister Finansów w drodze rozporządzenia, a zatem warunki te obowiązują wszystkich ubezpieczycieli oraz wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych, które podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu OC.

Kiedy należy zawrzeć umowę ubezpieczenia OC?


Posiadacz pojazdu ma obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia najpó?niej w dniu rejestracji pojazdu. W przypadku nabycia pojazdu już zarejestrowanego, którego zbywca zawarł umowę ubezpieczenia OC, obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia przez nabywcę powstaje od dnia następnego po upływie okresu ważności tej umowy, nie pó?niej jednak, niż po upływie 30 dni od dnia nabycia pojazdu. Ponadto w razie nabycia pojazdu, którego zbywca nie zawarł umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC, nabywca ma obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia w dniu nabycia pojazdu.

Czy umowa ubezpieczenia OC przechodzi na nabywcę pojazdu?


Tak, przez okres 30 dni od dnia nabycia pojazdu nowy właściciel korzysta z praw i obowiązków zbywcy pojazdu, o ile w okresie tym nie upłynął końcowy termin ważności tej umowy, nabywca nie zarejestrował na siebie tego pojazdu względnie nie zawarł nowej umowy ubezpieczenia OC.

Na jaki okres zawierane jest ubezpieczenie OC?


Umowa ubezpieczenia OC jest zawierana na okres 12 miesięcy. Umowę ubezpieczenia OC na czas określony, krótszy od dwunastu miesięcy, zwaną ubezpieczeniem krótkoterminowym, zawiera się, jeżeli pojazd jest zarejestrowany czasowo oraz gdy pojazd jest zarejestrowany za granicą.

Czy umowa ubezpieczenia OC ulega rozwiązaniu po upływie dwunastomiesięcznego okresu?


Umowa zawarta na 12 miesięczny okres nie ulegnie rozwiązaniu i ulegnie przedłużeniu na następny 12 miesięczny okres, jeżeli posiadacz pojazdu nie wypowie umowy najdalej na jeden dzień przed upływem tego terminu.

Kiedy przysługuje zwrot składki?


W przeciwieństwie do warunków ubezpieczenia składki za OC nie są regulowane przez Ministra Finansów. Każdy zakład ubezpieczeń sam więc może wyznaczyć składkę bazową oraz czynniki od jakich uzależnia wzrost / obniżenie płaconych przez posiadaczy pojazdów kwot. Ze względu na identyczne warunki porównanie cen tego ubezpieczenia nie powinno być problemem.

Ciekawszym aspektem jest za to ewentualny zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia. Następuje on w określonych przypadkach za każdy pełny miesiąc niewykorzystanej ochrony w wysokości 1/12 składki rocznej.

Kiedy zakład ubezpieczeń odpowiada za szkodę w ramach polisy OC?


Zakład ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie osobom poszkodowanym po udowodnieniu przez te osoby rozmiarów i wysokości szkody oraz po ustaleniu, iż kierujący pojazdem jest odpowiedzialny cywilnie za wyrządzone szkody. Ustalenie odpowiedzialności cywilnej w wielu przypadkach będzie uzależnione od oceny materiałów zebranych w postępowaniu karnym i ewentualnie od treści orzeczenia w sprawie karnej.

Za jakie zdarzenia można dochodzić roszczeń z tytułu ubezpieczenia OC?


Z tytułu ubezpieczenia OC zakład ubezpieczeń odpowiada za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdu mechanicznego, których następstwem jest śmierć,uszkodzenia ciała, rozstrój zdrowia bąd? też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia osób trzecich, tj. innych, niż posiadacz pojazdu.
Za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdu rozumie się również szkody powstałe:

 • przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu,
 • bezpośrednio przy załadowywaniu i rozładowaniu pojazdu,
 • podczas postoju lub naprawy pojazdu na trasie jazdy,
 • podczas garażowania.

Czy odpowiedzialność cywilna jest limitowana kwotowo?


Tak. Zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie za wszystkie szkody będące skutkiem jednego zdarzenia, bez względu na liczbę osób poszkodowanych, najwyżej jednak do sumy gwarancyjnej określonej w umowie ubezpieczenia. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów minimalną sumą gwarancyjną jest równowartość w złotych 600.000,00 EURO, ustalona przy zastosowaniu kursu kupna walut obcych Narodowego Banku Polskiego wg tabeli kursów Nr 1 każdego roku.

Czy posiadacz nieubezpieczonego pojazdu, którym wyrządzono szkodę ponosi jakieś konsekwencje braku ubezpieczenia OC?


Tak. Po wypłacie odszkodowania Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny występuje do niego o zwrot wypłaconych kwot oraz z żądaniem uiszczenia opłaty karnej za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC.

Czy zakład ubezpieczeń może wystąpić do sprawcy szkody o zwrot wypłaconego odszkodowania?


Tak. Zakład ubezpieczeń może dochodzić zwrotu wypłaconego odszkodowania od kierującego pojazdem, który:

 • wyrządził szkodę umyślnie lub w stanie nietrze?wości,
 • wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa,
 • nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem, z wyjątkiem przypadków, gdy chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia, albo ściganie przestępcy.

Czy należy wozić ze sobą polisy ubezpieczeniowe?

Polisę ubezpieczenia OC należy bezwzględnie wozić ze sobą (obowiązek taki nakłada na nas kodeks drogowy). Także obowiązkiem jest wożenie ze sobą polisy Zielonej Karty w przypadku jazdy poza granicami kraju. Nie ma natomiast obowiązku wożenia polisy AC i NNW. Polisy te należy mieć ze sobą tylko przy składaniu wniosku o odszkodowanie (zgłaszaniu szkody). Należy zwrócić też uwagę na fakt, że w przypadku wożenia ze sobą polisy AC i pozostawieniu jej w samochodzie możemy nie uzyskać odszkodowania w przypadku np. kradzieży jej wraz z samochodem. Natomiast wożenie polisy Assistance też nie jest obowiązkowe lecz jest wskazane, ponieważ częstokroć bezpłatną pomoc na miejscu zdarzenia otrzymamy tylko po jej okazaniu.