Kalendarz


« Czerwiec 2018 »
Pn Wt Śr Czw Pt So Nd
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

O czym należy pamiętać…

Poradnik – O czym należy pamiętać w przypadku zaistnienia szkody

Zawsze należy dokładnie zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczeń (OWU) oraz jeśli w danej umowie będą miały zastosowanie to również ze szczególnymi warunkami ubezpieczeń (SzWU) oraz z wszelkimi załącznikami i aneksami zarówno do warunków jak i polis.
Należy zwrócić szczególną uwagę na:

 • zakres ubezpieczenia, czyli za co ubezpieczyciel bierze na siebie odpowiedzialność,
 • wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela,
 • obowiązki ubezpieczającego zarówno w trakcie trwania ubezpieczenia jak i w przypadku wystąpienia szkody,
 • czy istnieje udział własny, franszyza, odliczanie amortyzacji itp.

Ubezpieczenia majątkowe:

 • Należy zabezpieczyć mienie które uległo szkodzie tak aby rozmiary szkody nie powiększały się.
 • Nie wolno zmieniać faktycznego stanu rzeczy przed przybyciem likwidatora z zakładu ubezpieczeń (nie dotyczy to czynności opisanych w punkcie powyższym).
 • Niezwłocznie po zaistnieniu szkody (lub podjęciu o niej wiadomości) należy zawiadomić o szkodzie zakład ubezpieczeń, oraz wszystkie inne konieczne instytucje, np. w przypadku włamania – Policję, w przypadku zalania – administratora budynku itp.
 • Pamiętajmy, żeby szkodę zgłosić do ubezpieczyciela a nie agenta, u którego zawieraliśmy ubezpieczenie. Wprawdzie agent może powiadomić o tym fakcie ubezpieczyciela lecz najczęściej nie jest uprawomocniony do reprezentowania ubezpieczyciela w tym zakresie, a także z reguły zawsze jest potrzebne osobiste podpisanie druków zgłoszeń szkody u ubezpieczyciela.
 • Należy bezwzględnie przestrzegać terminu zgłoszenia szkody określonego w OWU.
 • Pamiętajmy, że to poszkodowany jest zobowiązany sporządzić protokół strat oraz udokumentować faktycznie poniesioną stratę (art. 6 k.c.).
 • Ubezpieczyciel na wypłatę odszkodowania ma 30 dni od daty powzięcia wiadomości o szkodzie pod warunkiem wyjaśnienia wszelkich niezbędnych okoliczności mających wpływ na określenie zasadności i wysokości odpowiedzialności ubezpieczyciela. W przeciwnym wypadku odszkodowanie wypłaca w terminie 14 dni od daty wyjaśnienia tych okoliczności. W związku z powyższym, żeby okres likwidacji szkody zminimalizować nie ociągajmy się ze sporządzeniem protokołu strat oraz dostarczeniem wszystkich niezbędnych dokumentów. Dlatego od razu przy zgłaszaniu szkody dowiedzmy się jakie dokumenty musimy dostarczyć (porównajmy to z zapisem w OWU i SzWU), żeby uniknąć sytuacji, że co doniesiemy jakiś dokument do ubezpieczyciela to przypominają sobie oni, że coś jeszcze jest potrzebne (i dzięki temu przesuwają w czasie termin wypłaty odszkodowania). Musimy jednak mieć na uwadze, że nie zawsze to tylko my i ubezpieczyciel mamy wpływ na termin wypłaty odszkodowania, często wypłata jest uzależniona od innych instytucji jak np. Policji, Straży Pożarnej itp.

Ubezpieczenia osobowe:

 • W przypadku szkód na zdrowiu świadczenie jest wypłacane dopiero po zakończeniu leczenia i orzeczeniu stopnia uszczerbku na zdrowiu przez komisję lekarską.
 • Pomimo powyższego faktu nie zapomnijmy powiadomić ubezpieczyciela o zaistniałej szkodzie w terminie przewidzianym w OWU.
 • Pamiętajmy, że musimy udostępnić ubezpieczycielowi kartę choroby oraz wyniki wszystkich badań.

Ubezpieczenia kominikacyjne:

 • W przypadku wypadku z rannymi lub ofiarami śmiertelnymi należy bezwzględnie wezwać Policję. W takiej sytuacji nie wolno zmieniać położenia pojazdów nawet, jeśli utrudniają lub uniemożliwiają ruch.
 • Wezwanie Policji jest również konieczne w sytuacjach, gdy:
  • nie można ustalić kto zawinił,
  • zachodzą podejrzenia, że któryś z kierowców jest pod wpływem alkoholu (lub innych podobnie działających środków),
  • istnieje podejrzenie, że któryś z samochodów jest kradziony lub ma sfałszowane dokumenty,
  • jeśli poszkodowany chce mieć wysokie prawdopodobieństwo, że sprawca szkody nie zmieni swoich zeznań.
 • Sprawca powinien napisać oświadczenie o swojej winie, w którym musi umieścić dokładny opis zdarzenia wraz ze spowodowanymi uszkodzeniami, dokładne dane samochodu i jego właściciela, dane kierowcy oraz dane dotyczące ubezpieczenia OC (numer polisy, nazwa zakładu ubezpieczeń, okres ważności). Oświadczenie takie winno być sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Nie piszmy takiego oświadczenia w zamian za poszkodowanego, powinien on je spisać sam i oczywiście podpisać. Zawsze sprawd?my zgodność podanych danych z dokumentami (jako poszkodowani mamy do tego prawo). Jeśli jest to możliwe poprośmy też o podpisy wraz z danymi identyfikującymi świadków zdarzenia. Pomocne może być również spisanie w/w oświadczenia w jakiejś pobliskiej instytucji (firmie, zakładzie, biurze) gdzie osoby trzecie mogłyby poświadczyć własnoręczność składania podpisu przez sprawcę.
 • Po uzyskaniu wszystkich niezbędnych danych szkodę zgłaszamy niezwłocznie u ubezpieczyciela sprawcy.
 • W przypadku, jeśli to my jesteśmy sprawcą to szkodę możemy zlikwidować w ramach swoje AC (jeśli wykupiliśmy to ubezpieczenie).
 • Jeśli sprawca jest znany, lecz nie posiada ważnego ubezpieczenia OC szkodę likwiduje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). Szkodę taką zgłaszamy u któregokolwiek ubezpieczyciela prowadzącego działalność w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych. Żaden z ubezpieczycieli nie może odmówić przyjęcia zgłoszenia szkody.
 • Jeśli sprawca szkody jest nieznany to za uszkodzenia pojazdu musimy zapłacić sami, lub zlikwidować szkodę w ramach polisy AC. UFG pokryje tylko szkody osobowe, tzn. uszkodzenia ciała lub śmierć poszkodowanych.
 • Uwaga: Jeśli sprawca ma zawarte ubezpieczenie w zakładzie którego upadłość została ogłoszona to polisa jego jest ważna tylko przez 3 miesiące od daty ogłoszenia upadłości, po tym terminie (nawet jeśli polisa jest opłacona w całości i okres jej ważności jeszcze nie wygasł) jest to traktowane tak jakby sprawca nie miał ubezpieczenia.
 • Dopóki samochodu nie obejrzy likwidator szkód z zakładu ubezpieczeń, który będzie tą szkodę likwidował nie można dokonywać w nim żadnych zmian.
 • W zależności od zakładu ubezpieczeń możemy mieć zaproponowane różne sposoby rozliczenia szkody: kosztorysowo, we wskazanym zakładzie naprawczym (z reguły w formie bezgotówkowej) lub na podstawie przedstawionych rachunków.
 • W przypadku gdy wartość naprawy samochodu jest wysoka w stosunku do wartości pojazdu (stopień ich relacji jest różny w różnych firmach: w przypadku OC 70-100%, w przypadku AC 50-85%) szkoda jest rozliczana jako całkowita, tzn. mamy wypłacaną różnicę pomiędzy średnią wartością rynkową naszego pojazdu (sprzed wypadku) a wartością pozostałości.
 • Należy pamiętać, że nawet w przypadku, gdy zdecydujemy się na rozliczenie kosztorysowe i we?miemy pieniądze a w ostateczności koszt naprawy okaże się wyższy możemy dochodzić wyrównania od ubezpieczyciela pod warunkiem, że:
  • poniesione koszty są udokumentowane rachunkami,
  • zakres napraw jest zgodny z protokołem oględzin pojazdu dokonanym przez likwidatora zakładu ubezpieczeń,
  • koszty naprawy i ceny części są zgodne z obowiązującymi na danym terenie cennikami,
  • całkowity koszt naprawy nie przekroczy kwoty która kwalifikuje do rozliczenia jako szkoda całkowita.
 • W przypadku jeśli w trakcie naprawy samochodu wyjdą na jaw jakieś dodatkowe uszkodzenia, oczywiście związane z przedmiotową szkodą, to nie wolno przystąpić do ich naprawiania bez dokonania dodatkowych oględzin przez likwidatora.
 • W ramach odszkodowania przysługuje nam również zwrot kosztów holowania w zakresie niezbędnym (w przypadku AC dodatkowe ograniczenia są zawsze zapisane w OWU).
 • Składając wszelkie dodatkowe roszczenia z tytułu ubezpieczenia OC należy je sprecyzować na piśmie i udokumentować ich zasadność (art. 6 k.c.).
 • W przypadku likwidowania szkody z OC sprawcy musimy się liczyć z tym, że ubezpieczyciel będzie żądał od sprawcy poświadczenia okoliczności szkody oraz autentyczności złożonego oświadczenia. Z tego powodu jeśli mamy kontakt ze sprawcą poprośmy go żeby jak najszybciej udał się do swojego ubezpieczyciela celem złożenia stosownych oświadczeń.
 • Należy mieć na uwadze, że ubezpieczyciel ma ustawowe prawo we własnym zakresie dochodzić do ustalenia okoliczności szkody i w przypadku znacznych rozbieżności w zeznaniach stron kolizji, nawet notatka policyjna nie jest wiążącym dokumentem.
 • Za szkodę z tytułu ubezpieczenia OC sprawcy nie dostaniemy żadnego odszkodowania jeżeli wysokość szkody jest niższa niż 50% minimalnego wynagrodzenia.
 • W przypadku szkód kradzieżowych z tytułu AC pamiętajmy o konieczności niezwłocznego zawiadomienia Policji o kradzieży Pojazdu (próbie kradzieży, kradzieży części pojazdu). Również niezwłocznie (termin zawsze jest podany w OWU) należy powiadomić ubezpieczyciela.
 • Najczęściej składając zgłoszenie szkody dotyczące kradzieży pojazdu musimy przedłożyć dokumenty pojazdu, kluczyki i piloty do zabezpieczeń (wykaz wszystkich niezbędnych dokumentów zawarty jest w OWU).
 • Musimy się liczyć z tym, że jeżeli samochód nie posiadał wymaganych zabezpieczeń, lub zabezpieczenia nie były sprawne lub zastosowane to ubezpieczyciel jeśli powe?mie wiarygodną i sprawdzoną informacje o tym, odmówi wypłaty odszkodowania.
 • Termin wypłaty odszkodowania za skradziony samochód jest częstokroć uzależniony od zakończenia postępowania policyjno-prokuratorskiego.
 • Ubezpieczyciel na wypłatę odszkodowania ma 30 dni od daty powzięcia wiadomości o szkodzie pod warunkiem wyjaśnienia wszelkich niezbędnych okoliczności mających wpływ na określenie zasadności i wysokości odpowiedzialności ubezpieczyciela. W przeciwnym wypadku odszkodowanie wypłaca w terminie 14 dni od daty wyjaśnienia tych okoliczności. W związku z powyższym, żeby okres likwidacji szkody zminimalizować nie ociągajmy się ze sporządzeniem protokołu strat oraz dostarczeniem wszystkich niezbędnych dokumentów. Dlatego od razu przy zgłaszaniu szkody dowiedzmy się jakie dokumenty musimy dostarczyć (porównajmy to z zapisem w OWU i SzWU), żeby uniknąć sytuacji, że co doniesiemy jakiś dokument do ubezpieczyciela to przypominają sobie oni, że coś jeszcze jest potrzebne (i dzięki temu przesuwają w czasie termin wypłaty odszkodowania). Musimy jednak mieć na uwadze, że nie zawsze to tylko my i ubezpieczyciel mamy wpływ na termin wypłaty odszkodowania, często wypłata jest uzależniona od innych instytucji jak np. Policji, Kolegium d/s wykroczeń itp.
 • Należy pamiętać, że jeżeli wypadek spowodujemy pod wpływem alkoholu (lub innego podobnie działającego środka) to ubezpieczyciel wypłaci poszkodowanym odszkodowanie jednak będziemy mu musieli zwrócić całą kwotę wypłaconego odszkodowania (prawo regresu). Analogiczna sytuacja będzie miała miejsce w przypadku prowadzenia samochodu bez uprawnień lub ucieczki z miejsca zdarzenia.
 • W przypadku AC jeśli zaistnieją okoliczności wymienione w powyższym punkcie zostanie dokonana odmowa wypłaty odszkodowania.