Kalendarz


« Wrzesień 2018 »
Pn Wt Śr Czw Pt So Nd
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Na co należy zwrócić…

Poradnik – Na co należy zwrócić uwagę zawierając ubezpieczenie

Zawsze należy dokładnie zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczeń (OWU) oraz jeśli w danej umowie będą miały zastosowanie to również ze szczególnymi warunkami ubezpieczeń (SzWU) oraz z wszelkimi załącznikami i aneksami zarówno do warunków jak i polis.
Należy zwrócić szczególną uwagę na:

 • zakres ubezpieczenia, czyli za co ubezpieczyciel bierze na siebie odpowiedzialność,
 • wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela,
 • obowiązki ubezpieczającego zarówno w trakcie trwania ubezpieczenia jak i w przypadku wystąpienia szkody,
 • czy istnieje udział własny, franszyza, odliczanie amortyzacji itp.

Należy pamiętać, że zawierając umowę ubezpieczenia zawsze musimy otrzymać tekst OWU (lub są one wydrukowane na odwrocie polisy).Ubezpieczenia majątkowe:

Domy i mieszkania

 • Ubezpieczyć można zarówno budynki (w przypadku mieszkań własnościowych części bloku – mury) jak i wyposażenie zarówno stałe elementy (przytwierdzone na stałe do ścian) jak i ruchomości.
 • Budynki są ubezpieczane od ognia i innych zdarzeń losowych (najczęściej: deszcz nawalny, powódź, huragan, grad, osuwanie i zapadanie się ziemi, piorun, wybuch, upadek pojazdu powietrznego), zakres ten można najczęściej rozszerzyć o ryzyko zalania.
 • Wyposażenie ubezpiecza się od ryzyk takich jak w przypadku ubezpieczenia budynków oraz od kradzieży z włamaniem, ale praktycznie nigdy od rabunku.
 • Często jako opcje można wykupić ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym oraz z tytułu posiadania mieszkania. Chroni nas to przed odpowiedzialnością wobec osób trzecich za wyrządzone im szkody, np. za zalanie komuś mieszkania, za szybę, którą wybije nasze dziecko w czasie gry, gdy nasz pies kogoś pogryzie (pod warunkiem, że był szczepiony) itp.
 • Również jako opcję można wykupić ubezpieczenie szyb od stłuczenia, ponieważ w ramach standardowego wariantu, zakład ubezpieczeń odpowiada tylko za szkody w szybach powstałe na skutek ognia i innych (ściśle określonych) zdarzeń losowych a także na skutek włamania.
 • Gdy ubezpiecza się wyposażenie, wysokość sumy ubezpieczenia określa się samemu. Nie może to być jednak kwota wzięta z „sufitu”. Każde towarzystwo wyznacza granicę sumy ubezpieczenia na poszczególne składniki mienia, np. zapis, że odpowiedzialność ubezpieczyciela za biżuterię jest ograniczona do 40% oznacza, że będziemy mieli pokrytą szkodę w biżuterii do wysokości szkody jednak nie więcej niż 40% ogólnej sumy ubezpieczenia mieszkania.
 • W przypadku ubezpieczania domu, części budynku, sumę ubezpieczenia można określić (nie znając dokładnej wartości) mnożąc powierzchnię mieszkania przez średnią cenę m2 w okolicy.
 • Nie wolno zawyżać ani zaniżać sumy ubezpieczenia, ponieważ w przypadku zaniżenia sumy ubezpieczenia odszkodowanie nie będzie wypłacone w całości, ale w proporcji takiej jak pozostawała suma ubezpieczenia do wartości rzeczywistej, natomiast w przypadku zawyżenia sumy ubezpieczenia będziemy płacić składkę od wyższej kwoty natomiast odszkodowanie dostaniemy tylko w takiej wysokości, w jakiej ponieśliśmy stratę.
 • Zwrócić należy uwagę, czy w zakładzie ubezpieczeń gdzie będziemy zawierać ubezpieczenie objęte ochroną są ruchomości w innych pomieszczeniach, takich jak: garaż, piwnica, strych, balkon. Większość towarzystw stosuje takie rozszerzenie pod warunkiem wyłączności użytkowania przez nas tego pomieszczenia. Różne są też granice odpowiedzialności ubezpieczyciela.
 • Niektórzy ubezpieczyciele udzielają również ochrony z tytułu kradzieży lub rabunku gotówki.
 • Należy bezwzględnie zwrócić uwagę na to jakie zabezpieczenia są wymagane przez ubezpieczyciela. Wspólnym wymaganym warunkiem przez ubezpieczyciela jest wyposażenie drzwi wejściowych w dwa zamki wielozastawkowe (czyli takie, które mają więcej niż jedno żłobienie poprzeczne w stosunku do płaszczyzny pióra klucza). Na podobnych warunkach jak mieszkania można ubezpieczyć domki letniskowe, lecz uwaga, tutaj najczęściej są stosowane bardzo obszerne wyłączenia z ubezpieczenia i z reguły jest odgórne ograniczenie sumy ubezpieczenia.
 • Możliwe jest również ubezpieczenie domu (budynku) w trakcie budowy (przebudowy, remontu).

Ubezpieczenia firm

 • Każdą, nawet najmniejszą firmę warto ubezpieczyć.
 • Firmę możemy ubezpieczyć od ognia i innych zdarzeń losowych (najczęściej: deszcz nawalny, powódź, huragan, grad, osuwanie i zapadanie się ziemi, piorun, wybuch, upadek pojazdu powietrznego) i od kradzieży z włamaniem i rabunku.
 • Opcjonalnie można (a nawet jest to wysoce wskazane) rozszerzyć ubezpieczenie o ryzyka:
  • odpowiedzialności cywilnej,
  • szyb od stłuczenia,
  • wyposażenia od aktów wandalizmu i dewastacji,
  • sprzętu elektronicznego,
  • maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych
  • maszyn od awarii,
  • od utraty zysku,
  • cargo (w przypadku transportowania mienia)
  • i inne specjalistyczne.
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej chroni nas przed roszczeniami osób trzecich za szkody, jakie im wyrządzimy, i rozróżniamy następujące rodzaje ubezpieczenia OC:
  • deliktowa: chroni nas przed skutkami czynów niedozwolonych, w praktyce oznacza to, że np. jeśli ktoś się potknie na naszym nieoznakowanym (lub niewłaściwie oznakowanym) progu i dozna uszczerbku na zdrowiu to my jesteśmy zobowiązani wypłacić mu zadośćuczynienie i w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia OC deliktowej roszczenia w stosunku do nas przechodzą na zakład ubezpieczeń.
  • kontraktowa: chroni nas przed skutkami niewykonania lub niewłaściwego wykonania zobowiązania, jako szczególne przypadki tego rodzaju ubezpieczenia wyróżniamy ubezpieczenie OC za produkt, oraz ubezpieczenia OC z racji wykonywania konkretnych zawodów (lekarz, doradca podatkowy, adwokat itp.).
 • Ubezpieczenie szyb od stłuczenia jest konieczne, ponieważ w ramach standardowego wariantu, ubezpieczyciel odpowiada tylko za szkody w szybach powstałe na skutek ognia i innych (ściśle określonych) zdarzeń losowych a także na skutek włamania. Zaznaczyć trzeba, że w ramach tego ubezpieczenia można objąć ochroną również, szklane lady, okładziny ścian, neony itp. W ramach podanej sumy ubezpieczenia można też ująć koszt odtworzenia reklam umieszczonych na rozbitej szybie, czy też koszty ustawienia rusztowań celem zamontowania neonu.
 • Z aktami wandalizmu oraz dewastacją mamy często do czynienia, natomiast w ramach podstawowych wariantów ubezpieczenia nie są one objęte ochroną, ponieważ nie następuje kradzież ubezpieczonego mienia, ani też nie doznają one uszczerbku na wartości na skutek ognia i innych (ściśle określonych) zdarzeń losowych.
 • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego jest zawierane z reguły w bardzo szerokim zakresie, tzn. obejmuje szkody powstałe na skutek ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem i rabunku, aktów dewastacji i wandalizmu, niewłaściwej obsługi i awarii. Ochroną można również objąć dane i nośniki danych. W przypadku ubezpieczenia danych ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie za poniesione koszty potrzebne na odtworzenie danych.
 • Ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych nigdy nie jest zawierane samodzielnie, ale jako rozszerzenie ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych (czasami wymagane jest też ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku). W ramach tego ubezpieczenia ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe w maszynach na skutek wadliwego działania prądu elektrycznego (jest to standardowe wyłączenie odpowiedzialności w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych).
 • Ubezpieczenie maszyn od awarii również jest zawierane jako rozszerzenie podstawowych ryzyk ubezpieczeniowych.
 • Ubezpieczenie od utraty zysku jest rozszerzeniem ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych i ochroną obejmuje tylko utratę zysku powstałą na skutek zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową w ramach podstawowego ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych.
 • Ubezpieczenie cargo (mienie w transporcie) można zawrzeć w wariancie podstawowym (wypadek, ogień i inne zdarzenia losowe) lub w zakresie rozszerzonym (dodatkowo kradzież).
 • Większość ubezpieczycieli oferuje cały pakiet ubezpieczeń.
 • Rozróżniamy różne warianty ubezpieczenia:
  • na sumy stałe: podana przez nas suma ubezpieczenia musi odpowiadać maksymalnej wartości ubezpieczonego mienia w okresie ubezpieczenia. W przypadku, gdy zaniżymy sumę ubezpieczenia odszkodowanie zostanie wypłacone w takiej proporcji, w jakiej wystąpiło niedoubezpieczenie, np. nasze mienie ma wartość 300.000,00zł, ubezpieczamy je na kwotę 100.000,00zł (występuje niedoubezpieczenie w proporcji 1/3), powstała szkoda w wyniku której ponieśliśmy stratę w wysokości 45.000,00zł, ubezpieczyciel wypłaci nam tylko 15.000,00zł (1/3 poniesionych strat),
  • na sumy zmienne: zastosowanie ma w przypadku ubezpieczania podmiotów które charakteryzują się dużymi wahaniami sezonowymi w ilości posiadanego mienia, ustalenie sumy ubezpieczenia dokonywane jest na podstawie przewidywanej maksymalnej wartości mienia w ciągu roku. Po zakończeniu okresu ubezpieczenia następuje rozliczenie składki w/g faktycznego średniego stanu rocznego i następuje dopłata do składki ubezpieczeniowej lub zwrot jej części (lub zaliczenie na poczet przyszłej składki), również tutaj obowiązuje zasada proporcji,
  • na pierwsze ryzyko: ubezpieczyciela nie obowiązuje jak dużo mieliśmy mienia, wypłaca nam odszkodowanie w/g faktycznie poniesionej szkody do wysokości sumy ubezpieczenia.
 • Ubezpieczenie na pierwsze ryzyko stosuje się praktycznie tylko przy ubezpieczaniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, od aktów wandalizmu i dewastacji a także w przypadku ubezpieczenia szyb od stłuczenia. W pozostałych ubezpieczeniach możliwe jest tylko ubezpieczenie na sumy stałe i wyjątkowo na sumy zmienne.
 • Ważne jest również w/g jakiej wartości ubezpieczymy mienie:
  • wartość odtworzeniowa: wartość odpowiadająca kosztom odtworzenia środka trwałego,
  • wartość rzeczywista: wartość odtworzeniowa pomniejszona o stopień zużycia technicznego,
  • wartość księgowa brutto: wartość księgowa początkowa środków trwałych, z uwzględnieniem obowiązujących przeszacowań,
  • wartość księgowa netto: księgowa wartość początkowa środków trwałych po potrąceniu odpisów amortyzacyjnych, z uwzględnieniem obowiązujących przeszacowań,
  • wartość nowa: wartość nabycia analogicznego towaru w/g obowiązujących aktualnie cen (zastosowanie ma tylko przy ubezpieczaniu środków obrotowych).
 • Należy bezwzględnie zwrócić uwagę na to, jakie zabezpieczenia są wymagane przez ubezpieczyciela. Musimy również zwrócić uwagę na fakt czy występują, a jeśli tak to w jakiej wysokości udział własny i franszyza.

Ubezpieczenia turystyczne

 • Wyjeżdżając za granicę zawsze warto ubezpieczyć koszty leczenia, ponieważ nawet zwykłe wizyty u lekarza mogą nas niemile zaskoczyć swoimi kosztami.
 • Ubezpieczając koszty leczenia trzeba wiedzieć, że zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność tylko za skutki nagłego zachorowania lub wypadku i to nie do momentu całkowitego wyleczenia, ale tylko do chwili, gdy stan zdrowia pozwoli na powrót do Polski.
 • Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są koszty leczenia chorób przewlekłych a także tych, na które zachorowaliśmy przed wyjazdem z Polski.
 • Ubezpieczyciel także nie pokryje szkód powstałych umyślnie (samobójstwo) lub pod wpływem alkoholu lub innych podobnie działających środków.
 • Należy zwrócić uwagę czy ubezpieczyciel pokryje nasze koszty leczenia z góry (za pośrednictwem swojego komisarza lub na mocy umów) czy też z dołu, dopiero po naszym powrocie do kraju.
 • W zakresie podstawowym nie są objęte ochroną zachorowania i wypadki powstałe na skutek uprawniania sportu lub w trakcie wykonywania pracy zarobkowej.
 • Bezwzględnie musimy wziąć kartę chorobową oraz zbierać wszystkie rachunki.
 • Warto również zawrzeć ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, które zagwarantuje nam świadczenia w przypadku doznania uszczerbku na zdrowiu.
 • Również wartym polecenia jest ubezpieczenie bagażu podróżnego, które ochroną obejmuje nasz bagaż, który ucierpiał na skutek: katastrofy lub wypadku pojazdu, którym podróżujemy, rabunku, ognia, huraganu, powodzi, wybuchu, gradu, lawiny itp, kradzieży z pokoju hotelowego itp.
 • Niektórzy ubezpieczyciele ochroną obejmują również bagaż w namiotach na strzeżonych polach namiotowych.

Ubezpieczenia osobowe:

 • W przypadku ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w wariancie podstawowym mamy dwa rodzaje świadczeń: na wypadek śmierci oraz na wypadek trwałego 100% inwalidztwa. Za śmierć ubezpieczonego jest z reguły płacona kwota odpowiadająca połowie świadczenia na wypadek trwałego 100% inwalidztwa i dlatego też ważne jest sprawdzenie, od której sumy jest naliczana składka.
 • Za opłatą dodatkowej składki możemy wykupić dodatkowe świadczenia, takie jak: koszty protez, koszty przeszkolenia zawodowego inwalidów, zadośćuczynienie za ból fizyczny i cierpienia moralne, świadczenie za niezdolność do pracy (nauki) powyżej 30 dni itp.
 • Ubezpieczenia NNW mogą być zawierane w zakresie ograniczonym (w pracy oraz droga do i z pracy) lub pełnym (ochrona ubezpieczeniowa działające przez całą dobę).
 • Ubezpieczenie NNW można zawierać indywidualnie i grupowo. W przypadku ubezpieczenia grupowego możliwe jest ubezpieczenie imienne i bezimienne.
 • świadczenia z tytułu ubezpieczenia NNW mogą być pobierane z nieograniczonej ilości zawartych umów ubezpieczenia.

Ubezpieczenia komunikacyjne:

Odpowiedzialność cywilna (OC)

 • Ubezpieczenie OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym.
 • Ubezpieczenie OC chroni nas przed kosztami, jakie byśmy ponieśli na skutek szkód wyrządzonych innym uczestnikom ruchu drogowego, natomiast w żadnym przypadku nie stanowi ochrony naszego samochodu.
 • Pomimo, że to nie my otrzymamy odszkodowanie nie należy wybierać mało wiarygodnej firmy, tylko dlatego, że składka jest tam najniższa, ponieważ w przypadku upadku takiej firmy posiadamy ochronę ubezpieczeniową (udzielaną przez UFG) tylko przez okres 3 miesięcy od chwili ogłoszenia upadłości firmy. Po tym okresie musimy wykupić nowe ubezpieczenie, nawet, jeżeli okres objęty ochroną ubezpieczeniową zakładu, który upadł nie zakończył się jeszcze.
 • U wszystkich ubezpieczycieli obowiązują takie same OWU, które są ustalone przez Ministra finansów, natomiast każdy ubezpieczyciel stosuje swoje własne składki (które muszą być wywieszone w widocznym miejscu w siedzibie ubezpieczyciela).
 • Składka podstawowa jest uzależniona od rodzaju samochodu (osobowy, ciężarowy, autobus,…) a w przypadku samochodów osobowych i osobowo-ciężarowych od pojemności silnika.
 • Składka jest również uzależniona od miejsca zarejestrowania pojazdu (w dużych miastach jest najwyższa).
 • Praktycznie wszystkie firmy wprowadziły już zwyżkę składki dla młodych kierowców (wiek poniżej 24-26 lat zwyżka 20-40%) i niedoświadczonych kierowców (okres posiadania prawa jazdy poniżej 5-3 lat zwyżka 10-30%).
 • W niektórych firmach kierowcy o wieku powyżej 65-70 lat zapłacą składkę podwyższoną.
 • Niektóre firmy stosują też zwyżkę, gdy samochód jest starszy niż 6-10 lat.
 • Również dotychczasowy przebieg ubezpieczenia ma wpływ na wysokość składki: brak szkód uprawnia średnio do 10% zniżki za każdy rok bezszkodowej jazdy (max. do 60%), natomiast powodowanie szkód skutkuje utratą części zniżek lub podwyżką składki (max. o 160%).
 • W niektórych firmach wystarczy oświadczenie o wcześniejszym przebiegu ubezpieczenia lecz w większości wypadków wymagane jest zaświadczenie od poprzedniego ubezpieczyciela.
 • W większości firm, jeśli nie przedstawimy zaświadczenia o bezszkodowym przebiegu ubezpieczenia a samochód posiadamy ponad 12 miesięcy zostanie zastosowana zwyżka składki.
 • Dodatkowo stosowane są marketingowe zniżki za kontynuację ubezpieczenia w tej samej firmie (5-10%) lub za jednorazową opłatę (5-10%), chociaż trzeba tutaj zaznaczyć, że niektóre firmy wogóle nie dopuszczają opłat w ratach.
 • Podwyższoną składkę zapłacimy również, gdy samochód jest wykorzystywany w sposób szczególny (zarobkowy przewóz osób i towarów, nauka jazdy, uczestnictwo w wyścigach, rajdach itp.)
 • Pamiętajmy, że nawet jeśli nie opłacimy drugiej raty składki to ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność z tytułu ubezpieczenia zawartego przez nas, jednakże w takim przypadku ubezpieczyciel wyegzekwuje od nas zaległą ratę wraz z odsetkami karnymi.
 • Jeżeli chcemy zmienić ubezpieczyciela to najpóźniej dzień przed końcem bieżącego ubezpieczenia musimy złożyć wypowiedzenie umowy ubezpieczenia na piśmie u dotychczasowego ubezpieczyciela, w przeciwnym przypadku umowa zostanie przedłużona automatycznie i nawet jeśli zawrzemy i opłacimy nową umowę z nowym ubezpieczycielem dotychczasowy ubezpieczyciel może od nas żądać uregulowania składki wraz z odsetkami. Także, jeżeli zostajemy z ubezpieczeniem u dotychczasowego ubezpieczyciela nie możemy polegać tylko na automatycznym przedłużeniu umowy ubezpieczenia ponieważ musimy się legitymować przy kontroli drogowej aktualną polisą oraz żeby ubezpieczyciel nie naliczył odsetek karnych.
 • Pamiętać należy, że samochód musimy ubezpieczyć najpóźniej w dniu zarejestrowania go na swoje nazwisko.
 • W przypadku jeżeli samochód kupujemy używany to polisa poprzedniego właściciela jest ważna przez 30 dni ale nie dłużej niż do końca daty odpowiedzialności (umieszczonej na polisie) i nie dłużej niż do dnia przerejestrowania samochodu. Jednak jeżeli poprzedni właściciel nie miał zawartego ubezpieczenia to musimy je zawrzeć najpóźniej w dniu kupna pojazdu.
 • Należy pamiętać, że jeżeli wypadek spowodujemy pod wpływem alkoholu (lub innego podobnie działającego środka) to ubezpieczyciel wypłaci poszkodowanym odszkodowanie jednak będziemy mu musieli zwrócić całą kwotę wypłaconego odszkodowania (prawo regresu). Analogiczna sytuacja będzie miała miejsce w przypadku prowadzenia samochodu bez uprawnień.

Auto-casco (AC)

 • W przypadku ubezpieczenia AC, każdy ubezpieczyciel stosuje swoje własne warunki ubezpieczenia, dlatego niezmiernie ważne jest dokładne zapoznanie się z nimi. Często się okazuje, że składka jest niska ale na przykład jest ograniczenie zakresu ubezpieczenia, terytorium ochrony ubezpieczeniowej, jest wysoki udział własny, franszyza, amortyzacja itp.
 • Ogólnie można powiedzieć, że składka jest uzależniona od zakresu ubezpieczenia (wypadki drogowe, zdarzenia losowe, dewastacja przez osoby trzecie, kradzież – niestety w Polsce jeszcze żadna firma nie ubezpiecza od rabunku), zakresu terytorialnego (Polska, Europa bez Polski, cała Europa) i jest wyliczana od wartości pojazdu, średnio przy pełnym zakresie i odpowiedzialności na terenie całej Europy jest to stawka rzędu 10% od wartości pojazdu.
 • Uwaga! wartość pojazdu przyjmowana do celów ubezpieczeniowych zależy głównie od rocznika i jest najczęściej ustalana na podstawie Info-Experta (notowania Rzeczoznawców PZMot).
 • Przeważnie są też stosowane zwyżki dla młodych i niedoświadczonych kierowców, podobnie jak w OC.
 • Także wiek pojazdu ma wpływ na wysokość składki (z reguły samochody starsze niż 4 lata mają już podwyższaną składkę i to co rok sukcesywnie).
 • Podobnie jak w ubezpieczeniu OC ma się sytuacja z bezszkodowym/szkodowym okresem ubezpieczenia. Jednakże w przypadku AC zawsze trzeba udokumentować prawo do posiadanych zniżek w momencie zawierania ubezpieczenia.
 • Należy szczególną uwagę zwrócić na to czy występuje (a jeśli tak to w jakiej wysokości) udział własny i franszyza. Jeśli za opłatą dodatkowej składki można wykupić udział własny to warto to zrobić.
 • Także baczną uwagę trzeba zwrócić na fakt czy za uszkodzone części zakwalifikowane do wymiany będziemy mieli zwróconą całą kwotę, czy też ich wartość będzie obniżona o zużycie (amortyzacja). Jeśli tak to koniecznie trzeba wykupić zniesienie obliczania amortyzacji lub wybrać ubezpieczyciela, który taką możliwość oferuje.
 • Bardzo ważną sprawą jest sposób rozliczania szkód, tzn. czy ubezpieczyciel narzuca tylko rozliczenie kosztorysowe lub tylko we wskazanym zakładzie naprawczym, czy też istnieje dowolność sposobu usunięcia szkody.
 • Ponieważ w przypadku, gdy szkoda jest wysoka w stosunku do wartości samochodu jest rozliczana jako całkowita (dostajemy różnicę pomiędzy średnią rynkową wartością pojazdu takiego jak nasz a wartością pozostałości) ważny jest próg od którego szkoda jest rozliczana jako całkowita (z reguły jest to od 50 do 85%).
 • Częstokroć tzw. „składaki” są traktowane przez ubezpieczyciela w/g odrębnych zasad, zarówno przy zawieraniu ubezpieczenia jak i przy rozliczaniu szkody. Jeśli jesteśmy więc posiadaczem takiego pojazdu musimy się dokładnie dowiedzieć jak „składaki” są traktowane.
 • Również musimy się liczyć z większymi trudnościami (lub w najlepszym przypadku ze znacznie podwyższoną składką) w przypadku samochodów amerykańskich oraz takich, które są uważane za szczególnie atrakcyjne dla złodzieja (terenowe, Mercedesy, Audi, BMW itp.).
 • Podwyższoną składkę zapłacimy również, gdy samochód jest wykorzystywany w sposób szczególny (zarobkowy przewóz osób i towarów, nauka jazdy, uczestnictwo w wyścigach, rajdach itp.)
 • Zwróćmy szczególną uwagę na to jakie zabezpieczenia przeciwkradzieżowe są wymagane przez ubezpieczyciela. Agenci częstokroć nie zwracają na to uwagi byle tylko ubezpieczyć i otrzymać prowizję, natomiast w przypadku szkody jest to dokładnie sprawdzane i może być przyczyną rozczarowania.
 • W przypadku planowanych wyjazdów za granicę warto zawrzeć ubezpieczenie, które działa również za granicą naszego kraju, ponieważ jest to zawsze tańsze niż wykupywanie rozszerzenia na zagranicę na czas wyjazdu. Warto tutaj zwrócić uwagę, że będziemy mieli duże kłopoty ze znalezieniem ubezpieczyciela, który by dał ochronę AC na teren krajów byłego ZSRR, a jeśli już taka ochrona jest możliwa to w zakresie podstawowym (bez ryzyka kradzieży).
 • Należy pamiętać, że jeżeli wypadek spowodujemy pod wpływem alkoholu (lub innego podobnie działającego środka) to ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania. Analogiczna sytuacja będzie miała miejsce w przypadku prowadzenia samochodu bez uprawnień lub ucieczki z miejsca wypadku.

Assistance

 • Jest to ubezpieczenie najczęściej sprzedawane jako dodatek do ubezpieczenia AC.
 • Assistance gwarantuje pomoc techniczną i medyczną po wypadku, awarii, kradzieży samochodu lub w razie nagłej choroby kierowcy lub któregoś z pasażerów.
 • Dzięki assistance można liczyć nie tylko na niezwłoczną pomoc, w ramach tej polisy ubezpieczyciel pokryje też koszty zakwaterowania, jeśli np. naprawa przedłuża się i trzeba niespodziewanie zanocować w hotelu, także zapłaci za transport chorych do szpitala lub za transport ciała w przypadki śmierci.
 • Możemy się jednak spotkać z odmową pomocy, np. w przypadku, gdy znajdujemy się zbyt blisko od domu. Także, gdy staniemy z powodu braku benzyny to zostanie nam ona dowieziona, ale będziemy obciążeni kosztem benzyny i transportu.

Zielona Karta (ZK)

 • Ubezpieczeniem to jest odpowiednikiem ubezpieczenia OC i działa na terenie praktycznie wszystkich krajów Europy i basenu Morza śródziemnego (z wyłączeniem niektórych krajów byłego ZSRR).
 • Jest to ubezpieczenie obowiązkowe i brak jego może spowodować różne nieprzyjemne konsekwencje (np. w Niemczech, jeśli nie posiadamy ważnej Zielonej Karty przy wjeździe i wyjeździe samochód nasz zostanie zaaresztowany do chwili wykupienia ubezpieczenia z odsetkami karnymi).
 • Ubezpieczenie należy wykupić na cały czas pobytu za granicą.
 • Minimalny okres ubezpieczenia wynosi 15 dni.
 • Jeśli przy wyjeździe za granicę zapomnieliśmy kupić ZK to możemy tego dokonać jeszcze na granicy (lecz trzeba się liczyć z wyższą składką) lub zaraz po wjeździe do sąsiedniego kraju możemy kupić u jego ubezpieczyciela tzw. ubezpieczenia graniczne, lecz to ubezpieczenie będzie nas zawsze kosztowało najwięcej.

Następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW)

 • Ubezpieczenie to gwarantuje uzyskanie świadczenia w przypadku, gdy kierowca lub którykolwiek z pasażerów dozna uszczerbku na zdrowiu lub zginie na skutek wypadku drogowego.
 • Ubezpieczeniem są objęte wszystkie osoby znajdujące się w samochodzie (nie więcej niż konstrukcyjnie przewidziana ilość miejsc).
 • świadczenia z tytułu ubezpieczenia NNW mogą być pobierane z nieograniczonej ilości zawartych umów ubezpieczenia.

Ubezpieczenia rolnicze:

Ubezpieczenia obowiązkowe

 • W rolnictwie obowiązują dwa rodzaje ubezpieczeń obowiązkowych:
  • obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego,
  • obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych.
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego gwarantuje wypłacenie odszkodowania w sytuacji, gdy rolnik (lub inna osoba pracująca w jego gospodarstwie) jest zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Szkoda jest pojęciem bardzo szerokim, może być następstwem uszkodzenia, utraty lub zniszczenia dobytku, ale też uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia czy nawet śmierci.
 • Ubezpieczenie budynków w gospodarstwie rolnym gwarantuje wypłatę odszkodowania w razie pożaru lub innych zdarzeń losowych.
 • Gospodarstwo rolne to obszar użytków rolnych, gruntów leśnych, gruntów pod stawami i pod zabudowaniami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa, którego łączna powierzchnia gruntów przekracza 1 ha. Obszar ten podlega opodatkowaniu podatkiem rolnym.
 • Obowiązek ubezpieczenia dotyczy budynków, czyli obiektów mających fundamenty, ściany i dach, których powierzchnia jest większa niż 20 m2. Oznacza to, że nie są objęte obowiązkiem ubezpieczenia m.in. namioty i tunele foliowe oraz budynki w trakcie rozbiórki lub przeznaczone do rozbiórki z uwagi na ich stan techniczny, zużycie bądź decyzję administracyjną.
 • Sumę ubezpieczenia odpowiednią dla każdego budynku osobno ustala ubezpieczający z zakładem ubezpieczeń.
 • W przypadku szkody spowodowanej przez ogień, huragan, powódź, grad, uderzenie pioruna, eksplozję, obsunięcie się ziemi, tąpnięcie, lawinę, upadek statku powietrznego należy niezwłocznie (w ciągu 3 dni) zawiadomić zakład ubezpieczeń o powstaniu szkody i do czasu przybycia jego przedstawiciela niczego nie zmieniać. Powinno się jednak zabezpieczyć budynek, tak aby szkoda się nie powiększała.
 • Za brak ważnego ubezpieczenia obowiązkowego grożą kary. Do przeprowadzania kontroli zawierania obowiązkowych umów ubezpieczeń budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego oraz umów ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej rolników uprawnieni są:
  • zarząd gminy,
  • Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Ubezpieczenia dobrowolne

 • Rolnicy są szczególnie narażeni na straty, jednak ubezpieczenie może ocalić dorobek ich życia. Jeśli chce się uchronić jak największą część dobytku, oprócz ubezpieczeń obowiązkowych należy skorzystać z ubezpieczeń dobrowolnych:
  • ubezpieczenie zwierząt od padnięcia,
  • ubezpieczenie upraw od gradobicia, przymrozków wiosennych, powodzi, deszczu itp.
  • ubezpieczenie mienia ruchomego w gospodarstwie rolnym od ognia i innych zdarzeń losowych oraz od kradzieży z włamaniem i rabunku